How can you cash postal orders?

Translation of "can redeem" in Polish

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Well, I would have it for something small can redeem.
Generated key that you use on the Steam client can redeem.
For clarification: Points earned by players to add to their pending bonus can redeem can also be redeemed at Club Titan.
W celu wyjaśnienia: Punkty zdobyte przez graczy, aby odkupić swoją oczekującą premię mogą być umarzane w Club Titan.
Here you can also find out how many miles you will have for your next flight or upgrade can redeem.
We are proud to present to all of our fans, FREE, a new, 100% working and legit Need for Speed: Most wanted Keygen, with which you can free this fantastic game for your favorite platform can redeem!
Jesteśmy dumni mogąc dać, dla wszystkich naszych fanów, za darmo, Nowy, 100% pracy i legit Need for Speed: Większość chciała Keygen z którym można swobodnie wymienić to fantastyczna gra na swoje ulubione platformy!
We have a lot to offer you Personal CouponsSpecial discount codes that you can use within 24 hours can redeem.
Mamy dla Ciebie mnóstwo prezentów Ekskluzywne kody promocyjneSpecjalne kody promocyjne, które można wykorzystać przez 24 godzin.
The Commission has also introduced a new advice voucher, the SME can redeemto test the feasibility of their innovative ideas before applying for EU funding.
Podkreślił również znaczenie wprowadzenia nowego dokumentu konsultacyjnego, który pozwoli MŚP sprawdzić wykonalność i innowacyjnych pomysłów przed wystąpieniem o przyznanie unijnych funduszy.
Government sickness benefits are usually paid by postal order or in the form of checks that you can get at any post office can redeem.
Zasiłki chorobowe wypłacane są przekazem pocztowym lub w formie czeków, które można zrealizować w każdym urzędzie pocztowym.
An important part of this roadmap will be the plans that the Commission will present in May 2018 to ensure that the future EU budget lives up to our ambitions and all of our promises can redeem.
Ważnym jego elementem będą plany, które Komisja przedstawi w maju 2018 r., Dotyczące przyszłego budżetu UE: jak sprawić, aby zaspokajał nasze ambicje i gwarantował, że spełnimy wszystkie nasze obietnice.
We are happy to offer, for free, to all of our fans, a brand new, 100% working and legitimate Tom Clancys The Division Keygen with which you can easily play the wonderful video game for your favorite platform can redeem!
Jesteśmy szczęśliwi mogąc zaoferować, dla wszystkich naszych fanów, wolne od kosztów, Nowy, 100% pracy i uzasadnione Tom Clancy's The Division Keygen z którym można łatwo wymienić to wspaniała gra wideo na swoje ulubione platformy!
Mara, if I can't even clear a hiding place ... then what makes you think we can walk into a bank ... and some stolen checks from a bloody trust company can redeem?
Mara, skoro nie mogę obrobić meliny, czemu myślisz, że dam radę okraść bank i zrealizować kradzione czeki wystawione dla depozytu? Cii.
The bottom line is that we need to make considerable efforts to make our determination to be a world leader in climate change: can redeem.
Tak czy inaczej, będziemy musieli podjąć znaczne wysiłki, aby utrzymać naszą determinację bycia światowym liderem w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi.
Well, I would have it for something small can redeem.
You will receive the ticket value minus the processing fee in the form of a cancellation voucher that you can use to purchase DB services can redeem.
Otrzymasz wartość biletu pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w formie bonu, który możesz wykorzystać na zakup usług DB.
Without a legislative initiative from the Commission, which recognizes the role played by the minimum income, we fear, however, that the Member States will not make our promise to fight poverty can redeem.
Jednakże bez inicjatywy legislacyjnej ze strony Komisji, również uznającej rolę nochodu minimalnego, obawiamy się, że państwa członkowskie never będą mogły spełnić naszej obietnicy wyeliminowania ubóstwa.
We get a check that we don't can redeem. Ned doesn't have a bank account.
Here are a few reasons why you may not be able to use Promotional Space on your Eligible Device can redeem: You haven't finished getting started.
Istnieje kilka powodów, dla których możesz nie uzyskać miejsca promocyjnego: Never ukończyłeś (aś) kroków w przewodniku Wprowadzenie.
So that investors actually get their shares when the ELTIF expires can redeem, the manager of the ELTIF should begin the sale of the portfolio of the assets of the ELTIF in a timely manner to ensure that the value is properly realized.
Aby inwestorzy mogli skutecznie umarzać swoje jednostki uczestnictwa lub udziały na koniec okresu działalności EDFI, zarządzający EDFI powinien rozpocząć sprzedaż portfela aktywów EDFI w odpowiednim czasie w celu uzyskania jegpowiedniej odpowiedniej.
The parties have concluded a frequent flyer agreement, according to which participants in the frequent flyer program of one party collect points on flights with the other party can redeem.
Strony zawarły porozumienie o programach lojalnościowych, pozwalające uczestnikom programów lojalnościowych jednej ze stron zdobywać punkty i korzystać z not podróżując liniami drugiej strony.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactless or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 275. Exact: 23. Elapsed time: 169 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.